Twój koszyk 0

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.sklep-terra.pl

 

Definicje:
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 

 • Sklepie, sklep-terra.pl – należy przez to rozumieć,  Kobosz s.c. Marzena Kobzan Jakub Szmytka z siedzibą w Opolu ul. Ozimska 36/9 NIP: 754-279-09-24  działająca w oparciu o wpis REGON 160014914,

 

 • sklepie internetowym – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie typu e-commerce służące sprzedaży towarów lub usług z wykorzystaniem sieci internet prowadzone przez. Kobosz s.c. Marzena Kobzan Jakub Szmytka

 

Informacje ogólne

 

 • Właścicielem sklepu internetowego www.sklep-terra.pl jest: Kobosz s.c. Kobosz s.c. Marzena Kobzan Jakub Szmytka z siedzibą w Opolu ul. Ozimska 36/9

 

 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową:

– produktów ekologicznych posiadających stosowne atesty niezależnych organizacji certyfikujących,

– produktów rolnictwa konwencjonalnego oraz ich przetworów wytwarzanych w sposób tradycyjny

 

 • Ze sklepem należy kontaktować się:

– za pomocą poczty elektronicznej biuro@sklep-terra.pl
– za pomocą tradycyjnej poczty pod adresem:
sklep-terra.pl
Kobosz s.c.
ul. Ozimska 36/9
45-058 Opole

-telefonicznie pod nr telfonu 77 454 37 02

 

Zawieranie umowy

 

 • Użytkownik serwisu- kupujący- zawiera umowę ze sklepem internetowym wypełniając należycie formularz zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego i przesyłając go na adres sklepu internetowego. Potwierdzenie zawarcia umowy (przyjęcia zamówienia) przez strony zostaje przesłane pocztą e-mail, na adres podany przez kupującego. Umowę zawiera się w języku polskim.

 

 • Ceny

– Ceny na stronach sklepu internetowego są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 

 • Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, zawiera umowę kupna.

 

 • Czas realizacji zamówienia

– Czasem realizacji zamówienia jest czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, w przypadku płatności przelewem jest to czas upływający od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym Kobosz s.c. Czas realizacji zamówienia wynosi 3-7 dni roboczych. Należy zaznaczyć, że termin otrzymania przesyłki jest to czas realizacji zamówienia plus czas dostawy. Niezależnie od tych obwarowań nasza firma dąży do jak najszybszej obsługi klienta.

– sklep-terra.pl dokłada wszelkiej staranności dbając o dostępność swojej oferty, niemniej jednak sezonowość niektórych produktów jak i również ekologiczne kryteria ich produkcji decydują o poziomie zaopatrzenia magazynu.

– Mając to na uwadze w przypadku braku możliwości realizacji wszystkich pozycji ze złożonego przez kupującego zamówienia zostanie on poinformowany o zaistniałej sytuacji.

Polityka Prywatności

 • Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez Kobosz s.c. Marzena i Zbigniew Kobzan z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 36/9, podanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz umieszczania ich w bazie danych prowadzonej przez Kobosz s.c. w celu ewidencji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.). Osoba, która składa powyższe oświadczenie, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych zamieszczonych w bazie, oraz do ich modyfikacji.

 

 

Płatności

 • Zapłata ceny za zamówienie możliwa jest poprzez:

– wykonanie przelewu na rachunek bankowy Kobosz s.c., dane niezbędne do wykonania   przelewu będą zawarte w mailu z potwierdzeniem zamówienia.
– zapłatę kurierowi przy odbiorze przesyłki
– zapłatę pracownikowi sklepu internetowego w przypadku bezpośredniej dostawy towaru.

 

Odstąpienie od umowy przez kupującego

 

 • Jeżeli kupującym jest konsument, to zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827), ma on prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Rzeczone oświadczenie konsument powinien wraz z zamówionym towarem przesłać na adres sklepu w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Zgodnie z art.38 ppkt 4. oraz ppkt 5 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827) nie przysługuje to prawo w stosunku umowy „ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia” oraz „w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;”
 • Informację o chęci odstąpienia od umowy należy przesłać w formie elektroniczne lub pisemnej na adres sklepu:

– za pomocą poczty elektronicznej biuro@sklep-terra.pl
– za pomocą tradycyjnej poczty pod adresem:
sklep-terra.pl
Kobosz s.c.
ul. Ozimska 36/9
45-058 Opole

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 1 do regulaminu

 

 • Koszty zwrotu ponosi kupujący.

 

 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy cena za zwrócony towar zostanie przekazana kupującemu przelewem bądź przekazem pocztowym, w terminie 14 dni po odesłaniu przez niego towaru do sprzedającego wraz z paragonem zakupu. W przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą VAT, sprzedający prześle niezwłocznie do nabywcy fakturę korygującą, a ten podpisze ją i odeśle przed otrzymaniem zwrotu gotówki za towar.

 

Procedury reklamacyjne

 

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, rozbieżności zawartości przesyłki z otrzymaną fakturą, lub zaginięcia części przesyłki należy zgłosić w dniu odbioru towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie w obecności dostarczyciela (kuriera) protokołu reklamacyjnego. Reklamacje nie spełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane. W celu unikania takich sytuacji odbiorca proszony jest o należytą staranność przy odbiorze przesyłki i każdorazowe dokładne oględziny paczek podczas ich odbioru.

 

 • Reklamacje dotyczące jakości produktu przyjmowane są przez cały okres minimalnej trwałości podanej na opakowaniu.

 

 • Reklamacje można zgłosić za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej pod adresami:
  – za pomocą poczty elektronicznej biuro@sklep-terra.pl
  – za pomocą tradycyjnej poczty pod adresem:
  sklep-terra.pl
  Kobosz s.c.
  Ozimska 36/9
  45-058 Opole

– osobiście w sklepie Terra przy ul. Dambonia 169 w Opolu,
Załączając kopię dowodu zakupu (paragon fiskalny lub Faktura)

 

 • Sprzedawca poinformuje kupującego, w terminie 14 dni, o sposobie załatwienia zgłoszonej reklamacji.

 

 • Bez porozumienia z dostawcą odbiorca nie będzie odsyłał reklamowanych produktów.

 

 • Klient ma prawo i możliwość do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  -http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  -http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  -http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

-Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 

-Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 

-Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 

 

Odpowiedzialność wobec osób trzecich
Za zobowiązania powstałe pomiędzy osobami trzecimi, których usługi udostępniono w sklepie internetowym a użytkownikami sklepu, sklep-terra.pl nie ponosi odpowiedzialności.

 

Wprowadzanie zmian w regulaminie

Sklep internetowy sklep-terra.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzanych zmianach i terminie ich obowiązywania będą publikowane na stronie głównej sklep-terra.pl.

 

Kwestie sporne

 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd wedle właściwości wynikającej z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z niniejszego sklepu ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

 

Informacja dotycząca rabatu:
Szanowni klienci informujemy, iż Rabat jest stolicą Maroka  . Więcej informacji, dla głodnych wiedzy, na http://pl.wikipedia.org/wiki/Rabat_(Maroko)

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –

 

Kobosz  S.C Marzena Kobzan Jakub Szmytka
ul. Ozimska 36/9, 45-058 Opole
NIP 754-279-09-24

Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

Data zawarcia umowy/odbioru

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:

( *) Niepotrzebne skreślić.